Arbeidsgivers plikter HMS Kurs for verneombud

 

 • Arbeidsgiverens plikter: § 2-1 § 2-2
 • Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsmiljøloven blir fulgt:
 • “Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt og i medhold av denne lov blir overholdt”
 • Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. § 3.5
 • Arbeidsgiver har også ansvar for å innrette virksomheten slik at innleide arbeidstakere har et forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Noen av arbeidsgivers vesentlige plikter er listet opp i § 3-1 (Krav til systematisk HMS arbeid) og § 3-2 (Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten), men loven inneholder også øvrige krav til arbeidsgiver.
 • Arbeidstaker skal aktivt medvirke i bedriftens HMS arbeid.

Arbeidstaker plikter å: § 2-3 § 2-4

 • Bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å forhindre ulykker
 • Straks varsle om farlige feil eller mangler på arbeidsplassen
 • Avbryte arbeidet om arbeidstaker mener det er farlig å fortsette
 • Melde fra om trakassering og diskriminering
 • Melde fra om skader/sykdom forårsaket av arbeidet
 • Medvirke til oppfølgingsplan ved sykmelding
 • Delta i dialogmøter med arbeidsgiver
 • Rette seg etter påbud fra arbeidstilsynet
 • Arbeidstakere med leder eller kontrollansvar skal påse at arbeidsmiljøloven blir ivaretatt i deres ansvarsområde.
 • Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Det er ikke tillatt å sanksjonere eller straffe arbeidstakeren for slik varsling.
 • Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte. § 3-2

Forrige Neste